[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงพยาบาลสิรินธร
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
เสี่ยวสุขภาพ
Untitled Document
آҾ
ระบบจองห้องประชุม
Untitled Document
кͧͧЪ
Datacenter
Untitled Document
кҧ
к駫͹Ź
ค้นหาจาก google
เมนูหลัก
Linkหน่วยงาน
หน่วยงานโรงพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กฏหมายกระทรวงสาธารณสุข
ระบบ MIS สสจ.อุบลฯ
ระบบตรวจสอบจำนวน Service
จัดการยุงลาย
Untitled Document
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศโรงพยาบาลสิรินธร
โดย : admin
เข้าชม : 56
เสาร์์ ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ประกาศโรงพยาบาลสิรินธร
เรื่อง แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
......................................................................             

             ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สานักงาน ป.ป.ช.) ได้ดาเนินการ โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment; ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งมีการประเมินใน ๔ ดัชนี ได้แก่ ๑.ดัชนีความโปร่งใส ๒.ดัชนี ความพร้อมรับผิด ๓.ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ๔.ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร และ ๕. ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน นั้น
             เพื่อให้แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ สู่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสิรินธร จึงได้กาหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
    ข้อ ๑. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป
    ข้อ ๒. รายละเอียดแนวทางการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี้
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) หมายถึง ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนของเจ้าหน้าที่และผลประโยชน์ของทางราชการหรือผลประโยชน์สาธารณะ
ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้มีอานาจบังคับบัญชาหรือกากับดูแล ซึ่งดารงตาแหน่งในระดับที่สูงกว่าเจ้าหน้าที่ซึ่งตนบังคับบัญชาหรือกากับดูแล
เจ้าหน้าที่ หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลสิรินธร
    ข้อ ๓. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่ควบคุม ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด
    ข้อ ๔. เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัยตาแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองและผู้อื่น
    ข้อ ๕. เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่รับ หรือเรียกรับ หรือ ยอมรับผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองและผู้อื่น
    ข้อ ๖. เจ้าหน้าที่ต้องไม่ดาเนินการใดๆ ที่เป็นการให้ของขวัญของกานัน หรือจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงิน และประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับตาแหน่ง หรือความดี ความชอบพิเศษ
    ข้อ ๗. เจ้าหน้าที่ต้องไม่ดาเนินการใดๆ ที่เป็นการช่วยเหลือญาติมิตร หรือพวกร้องให้ได้รับการบรรจุ แต่งตั้งในตาแหน่งงานใดๆ ในโรงพยาบาลสิรินธร
    ข้อ ๘. ห้ามเจ้าหน้าที่นาทรัพย์สินใดๆ ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่ใช่ประโยชน์ของโรงพยาบาลสิรินธร

    ข้อ ๙. ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้เวลาทาการของข้าราชการ ปฏิบัติงานอื่นที่มิใช่งานราชการ
    ข้อ ๑๐ ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลลับทางราชการ เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้องหรือครอบครัว หรือคนรู้จัก
    ข้อ ๑๑. ห้ามเจ้าหน้าที่กระทาการใดๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดของผู้ใต้บังคับบัญชา
    ข้อ ๑๒. ในกรณีที่มีการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมาย หรือโดยธรรมจรรยาจากผู้หนึ่งผู้ใด ในแต่ละโอกาสที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นเพื่อทราบ และประกอบการพิจารณาว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่
    ข้อ ๑๓. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นตามควรแก่กรณี
    ข้อ ๑๔. ในกรณีผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลย จนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ถือว่าการกระทานั้นอาจเป็นการฝ่าฝืน ให้ผู้บังคับบัญชารายงานผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปตามลาดับ เพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในเรื่องนั้นพิจารณาดาเนินการต่อไป

          จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
                ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

                               
                               (นายวรุตม์ เกตุสิริ)
                      ผู้อานวยการโรงพยาบาลสิรินธร

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ร่วมวิจารย์ร่างประกาศ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 19/ก.ย./2562
      ร่วมวิจารย์ร่างประกาศ ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อค 19/ก.ย./2562
      ประกาศโทรศัพท์ภายนอกโรงพยาบาล 12/ก.ค./2562
      ร่วมรับนิเทศงานผสมผสานสาธารสุขระดับจังหวัดรอบที่2/2562 12/ก.ค./2562
      ประกาศโรงพยาบาลสิรินธร 25/พ.ค./2562

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ saengkla@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป