ชื่อ - นามสกุล :น.ส.ราตรี จันทาโสม
ตำแหน่ง :นักวิชาการพัสดุ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานพัสดุ
ที่อยู่ :
Telephone :102
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มการจัดการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานพัสดุ