หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศโรงพยาบาลสิรินธร
โดย : admin
อ่าน : 416
เสาร์์ ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประกาศโรงพยาบาลสิรินธร
เรื่อง แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
......................................................................             

             ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สานักงาน ป.ป.ช.) ได้ดาเนินการ โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment; ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งมีการประเมินใน ๔ ดัชนี ได้แก่ ๑.ดัชนีความโปร่งใส ๒.ดัชนี ความพร้อมรับผิด ๓.ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ๔.ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร และ ๕. ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน นั้น
             เพื่อให้แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ สู่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสิรินธร จึงได้กาหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
    ข้อ ๑. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป
    ข้อ ๒. รายละเอียดแนวทางการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี้
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) หมายถึง ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนของเจ้าหน้าที่และผลประโยชน์ของทางราชการหรือผลประโยชน์สาธารณะ
ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้มีอานาจบังคับบัญชาหรือกากับดูแล ซึ่งดารงตาแหน่งในระดับที่สูงกว่าเจ้าหน้าที่ซึ่งตนบังคับบัญชาหรือกากับดูแล
เจ้าหน้าที่ หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลสิรินธร
    ข้อ ๓. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่ควบคุม ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด
    ข้อ ๔. เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัยตาแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองและผู้อื่น
    ข้อ ๕. เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่รับ หรือเรียกรับ หรือ ยอมรับผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองและผู้อื่น
    ข้อ ๖. เจ้าหน้าที่ต้องไม่ดาเนินการใดๆ ที่เป็นการให้ของขวัญของกานัน หรือจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงิน และประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับตาแหน่ง หรือความดี ความชอบพิเศษ
    ข้อ ๗. เจ้าหน้าที่ต้องไม่ดาเนินการใดๆ ที่เป็นการช่วยเหลือญาติมิตร หรือพวกร้องให้ได้รับการบรรจุ แต่งตั้งในตาแหน่งงานใดๆ ในโรงพยาบาลสิรินธร
    ข้อ ๘. ห้ามเจ้าหน้าที่นาทรัพย์สินใดๆ ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่ใช่ประโยชน์ของโรงพยาบาลสิรินธร

    ข้อ ๙. ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้เวลาทาการของข้าราชการ ปฏิบัติงานอื่นที่มิใช่งานราชการ
    ข้อ ๑๐ ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลลับทางราชการ เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้องหรือครอบครัว หรือคนรู้จัก
    ข้อ ๑๑. ห้ามเจ้าหน้าที่กระทาการใดๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดของผู้ใต้บังคับบัญชา
    ข้อ ๑๒. ในกรณีที่มีการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมาย หรือโดยธรรมจรรยาจากผู้หนึ่งผู้ใด ในแต่ละโอกาสที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นเพื่อทราบ และประกอบการพิจารณาว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่
    ข้อ ๑๓. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นตามควรแก่กรณี
    ข้อ ๑๔. ในกรณีผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลย จนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ถือว่าการกระทานั้นอาจเป็นการฝ่าฝืน ให้ผู้บังคับบัญชารายงานผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปตามลาดับ เพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในเรื่องนั้นพิจารณาดาเนินการต่อไป

          จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
                ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

                               
                               (นายวรุตม์ เกตุสิริ)
                      ผู้อานวยการโรงพยาบาลสิรินธร