หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศห้ามสูบบุหรี่
โดย : admin
อ่าน : 156
จันทร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประกาศโรงพยาบาลสิรินธร
 
เรื่อง  การห้ามสูบบุหรี่ภายในพื้นที่โรงพยาบาล
 
*********************************************

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงพยาบาลสิรินธร อุบลราชธานี ได้ดำเนินงานเพื่อสนองตอบต่อนโยบายแห่งรัฐ และเพื่อเป็นการส่งเสริมคุ้มครองสุขภาพของประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยจากอันตรายที่เกิดจากบุหรี่
โรงพยาบาลสิรินธรจึงออกประกาศนี้ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและนโยบาย ดังนี้
 
  1. ห้ามเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสิรินธร สูบบุหรี่
  2. ห้ามผู้เข้ารับบริการทุกประเภทและญาติของผู้เข้ารับบริการ รวมทั้งผู้มาติดต่อราชการสูบบุหรี่ในพื้นที่ของโรงพยาบาล
  3. ห้ามนำผลิตภัณฑ์ยาสูบเข้ามาจำหน่ายในพื้นที่ของโรงพยาบาล
  4. ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศ ข้อ 1-2 จะได้รับโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศ ข้อ 3 จะได้รับโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

         ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

 
ประกาศ  ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 
                                                              
 
       (นายแพทย์วรุตม์  เกตุสิริ)
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร