โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
นายแพทย์วรุตม์ เกตุสิริ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร

นพ.ณัฏฐ์นนท์ พละพงศ์

นายแพทย์ชำนาญการ

นพ.ทัตเทพ ลาภเดโช

นายแพทย์ชำนาญการ

พ.ญ.จิราพรรณ แก้วนิมิตดี

นายแพทย์ปฏิบัติการ

พ.ญ.กฤษฏิญา แก้วมณี

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นพ.ณัฐภัทร สมานพงษ์

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวสุวรส ลีลาศ

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

นายณัฐวุฒิ บุญสะอาด

เภสัชกร

นางสาวชิดชนก คูณสวัสดิ์

เภสัชกรปฏิบัติการ

นางสาวเขมิสรา โกศัลวัฒน์

เภสัชกรปฏิบัติการ

นายเฉลิมภรณ์ สารศรี

เภสัชกร

นายจักกฤษ แย้มกลีบ

จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน

นางสาวสุทธิลักษณ์ ผาสิน

จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน

นายเกษมสุข สุวรรณไตรย์

จพ.เภสัชกรรม

นางสาวเพชรศรี คำผุย

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

น.ส.ดาวเรือง สายเนตร

พนักงานพัสดุ

นายวิชัย สิงห์ลีลา

พนักงานบริการ

นายมานพ มลิวัลย์

พนักงานบริการ

นางสาวราตรี จันทร์แรม

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

น.ส.ณัฏฐิกา ตันกรรมสิทธิ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

นายนิเวส พุ่มจันทร์

หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม

นางอ้อ พรมดี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวพิมพ์สฐิดา วรรณโคตร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายสุวัฒน์ พิมพะบุตร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางวรรณวิลาศ หอมจันทร์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายชญานนท์ พิมพบุตร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสุจิตรา คารัมย์

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

นางสาวนิภา ไฝผิวชัย

จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวจินดา นนท์ศิริ

จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางปฤษณา บุญศรี

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

นางสาวกัญญาณัฐ วรสันต์

แพทย์แผนไทย

นายมานะ สมิตร

จพ.สาธารณสุข

นายอนันต์ชัย ดัชถุยาวัตร

ผพนักงานธุรการ​

นายเพ็ง พรมพันธ์

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย​

นางสมจิตร บุญมานันท์

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย​

นางลัดดา ทองผาย

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย​

นางสาวอันดา จันทร์เพ็ง

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย​

นางสาวพรพิมล ทองรอง

หัวหน้ากลมงานเทคนิคการแพทย์

นางสาวใบหยก นามเจ็ดสี

นักเทคนิคการแพทย์

นางสาวสนธยา สมบูรณ์

เจ้าพนักงานเทคนิคการแพทย์

นายธีรุตม์ จูปรางค์

เจ้าพนักงานเทคนิคการแพทย์

นายสถาพร คูณตุ้ม

เจ้าพนักงานเทคนิคการแพทย์

นางสาวมลฤดี นนท์ศิริ

พนักงานห้องทดลอง

นายโชคชัย ยืนมั่น

พนักงานห้องทดลอง

น.ส.ภัสชา จำปาหอม

หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา

นายณัฐวัฒน์ ดุจดา

พนง.การแพทย์และรังสีเทคนิค

นายสมยศ ทหารกลาง

พนักงานบริการ

นายพิพัฒน์พล สกุลสุข

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

น.ส.อุชณาพรรณ นนท์ศิริ

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

นายภิญโญ สุวรรณกูฏ

ผู้ช่วยกายภาพบำบัด

นางอาลิดา หาทรัพย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางอาลิดา หาทรัพย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายวราวุธ แสงกล้า

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวจิตฤดี หาทรัพย์

จพ.เวชสถิติปฏิบัติงาน

นายกิติพงษ์ มาพงษ์

จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสกุณา มีมาก

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวโบว์ลิ่ง บุญชิต

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

นายมนัสศักดิ์ สุกใส

จพ.เครื่องคอมพิวเตอร์

นางสาวศิรินภา ดอนแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวโสรญา ผลอ้วน

จพ.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ทพญ.พรชิตา เกื้อทาน

หัวหน้ากลุ่มงานทัตสาธารณสุข

ทพ.ฐิตินันท์ รัตนโกศล

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

ทพญ.ณัฐชา ศรีวิเชียร

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาววรรณดี ดวงหม่อง

จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวนิตยา แสนทวีสุข

จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นายณพิชญ์ ดวงสินธ์

ผู้ช่วยทันแพทย์

นางสาวปัตตานี บุญเทียม

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

นางสาวสุกัญญา ทองไชย

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

นางสาวจิราพรรณ พวงสวัสดิ์

ผู้ช่วยประจำตึก

นางสาวปนัดดา เมธาสิงห์

ผู้ช่วยประจำตึก

นางสาวไขนภา ส่งเสริม

ผู้ช่วยประจำตึก

นายณรงค์ชัย วรรณโคตร

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการทั่วไป

นางทัศนีย์ เผ่าภูรี

เจ้าพนักงานธุรการ

นายสมหมาย สมานพร้อม

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวดาหวัน ชาวมูล

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอรอุมา ผลศิริ

จพ.การเงินและบัญชี

นายสมปอง หงษาวดี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวราตรี จันทาโสม

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวเตือนจิตร พรหมพันธ์

เจ้าพนักงานพัสดุ

นายไกรสร จันทร์ส่อง

พนักงานเก็บเงิน

นายณรงค์ชัย วรรณโคตร

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการทั่วไป

นายยุทธพงษ์ คำสงค์

หัวหน้าศูนย์ช่างซ่อมบำรุง

นายกัญหา นนท์ศิริ

หัวหน้างานเกษตรพื้นฐาน

นายไสว ค้ำจุน

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

นายวิชิตร์ แก้วมั่น

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

นายสิทธิพันธ์ พาสุข

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

นายสมหมาย เหล่าดี

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

นายลิขิต สายจรัญ

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

นายณรงค์ชัย วรรณโคตร

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการทั่วไป

นายสรรค์ชัย บุญประสาร

จพ.โสตทัศนศึกษา

นางสาววิภวาณี บุญประสาร

จพ.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

นายณรงค์ชัย วรรณโคตร

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการทั่วไป

นายมนเทียน ผลเพิ่ม

พนักงานขับรถ

นายสมาน หาทรัพย์

พนักงานขับรถ

นายทองดี สีดากิจ

พนักงานขับรถ

นายธนารัชต์ พิมพา

พนักงานขับรถ

นายจักรพันธ์ เชื้อโชติ

พนักงานขับรถ

นายทวี เสมอใจ

พนักงานขับรถ

นายสนธยา แสดใหม่

พนักงานขับรถ

นายณรงค์ชัย วรรณโคตร

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการทั่วไป

นายอนุรักษ์ ใจดี

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายคำพันธ์ ทองสวัสดิ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายนที ขันสะอาด

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายธนพร พาราสิงห์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายณรงค์ชัย วรรณโคตร

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการทั่วไป

นางเปร่งศรี ทาโย

พนักงานบริการ

นางคำโป่ง สีดากิจ

พนักงานบริการ

น.ส.การเกษ ปัญญาดี

พนักงานบริการ

นางบังอร ดุมแก้ว

พนักงานบริการ

น.ส.อมรรัตน์ บุญทอง

พนักงานบริการ

เพ็ญพัฒ สมานพร้อม

พนักงานบริการ

นายมกราคม เสาร์ขวัญ

พนักงานประจำตึก

นายธนาวุฒิ พรมดี

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

นางชฎาพร เปรยะโพธิเดชะ

หน.งานผู้ป่วยนอก

น.ส.พิชญ์ชนก แสงพงษ์ชัย

พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.สิริพร สมบูรณ์

พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.วรรณา วงษาธรรม

พนักงานช่วยการพยาบาล

น.ส.กนกกร ดวงโสภา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายอดิศักดิ์ เมืองโคตร

พนักงานบริการ

นายสมเจตน์ ขำศรี

พนักงานบริการ

นายสราวุธ ชมภูบุตร

พนักงานบริการ

นายบุญเลิศ โชติรัตน์

พนักงานบริการ

นายอดิศักดิ์ คำสอน

พนักงานบริการ

นายธนาวุฒิ พรมดี

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

นางอัญชลี โลแก้ว

หน.งานผู้ป่วยใน

น.ส.กชพร ขันธิวัตร

พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.ฐาปะนี ผลทวี

พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.อามรทิพย์ จันสมาน

พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.ชุดาพร คูณภาค

พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.เทพศิรินทร์ ทาธิสา

พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.รัชฎาภรณ์ เต่าเล็ก

พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.อรทัย เขาทอง

พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.จามจุรี สีแสด

พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.อัมรินทร์ อุทุม

พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.มิ่งสมร พุทธะ

พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.เพ็ญนภา สมตน

พนักงานช่วยการพยาบาล

น.ส.กฤษณา คุ้นเคย

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

น.ส.อรนา ขันสะอาด

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

น.ส.ทิพวรรณ ทรัพย์ศิริ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายชาญชัย นาจาน

พนักงานบริการ

นายปภังกร อุชุวิจารณ์

พนักงานบริการ

เอกพจน์ คูณแก้ว

พนักงานบริการ

นายศุภลักษณ์ เคหารมย์

พนักงานบริการ

นายธนาวุฒิ พรมดี

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

นายวรวุฒิ พงษ์อุดม

หน.งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

นางสุภัทรา กั้วมาลา

พยาบาลวิชาชีพ

นายพิชย์คุณ บุญสนิท

พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.สาริณี เข็มเพชร

พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.จุฬาลักษณ์ สมานมิตร

พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.ศศิภา สีดา

พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.เอมอักษร ศรีคำมา

พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.กฤษติยาภรณ์ หมื่นพรม

พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.วิชุดา เรือนเจริญ

พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.นาตยา ทองสวัสดิ์

พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.อินทร์ธุอร มาพงษ์

พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.สุชัญญา เขียวสะอาด

จพ.สาธารณสุข

น.ส.สุนทรีย์ แเสงอ่อน

จพ.สาธารณสุข

น.ส.ปริณดา สุทนัง

จพ.สาธารณสุข

นางหทัยภักษ์ บุญดิเรก

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

น.ส.วราภรณ์ พาเรือง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

น.ส.นุศรา บุญชาว

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

น.ส.นิภาพร นนท์ศิริ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายธนาวุฒิ พรมดี

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

น.ส.เพียงใจ ฝางคำ

หน.งานห้องคลอด

น.ส.นันทิกานต์ ทองไสล

พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.จิระนันท์ ศุภดิษฐ์

พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.รจรี ยืนมั่น

พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.ช่อผกา ยังมีสุข

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

นายธนาวุฒิ พรมดี

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

นางฐิติมนกาญจน์ ฑีฆกุล

พยาบาลวิชาชีพ

นายสุริยา จันทะศรี

พยาบาลวิชาชีพ

นางดนิตา แย้มโคกสูง

พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.ทิพรัตน์ แก่นสุข

พยาบาลวิชาชีพ

นางวีรันทร์ธิศา สิถิระบุตร

จพ.ธุรการ

นางบุณยวีย์ เวียงจันทร์

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสุมาลี พูลสว่าง

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

นางกนกวรรณ ศรีโคตร

จพ.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

นายธนาวุฒิ พรมดี

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

นางอัญชลี โลแก้ว

หน.งานซัพพลาย-จ่ายกลาง

นายสุริยา บุญศรี

พนักงานบริการ

นางรานี พรหมดี

พนักงานบริการ

น.ส.ปาริชาด สายสะโน

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางบุษดี ขันสะอาด

พนักงานบริการ

นายมนตรี ขันสอาด

พนักงานบริการ

นายพลวัตร สาลี

พนักงานบริการ

นายธนาวุฒิ พรมดี

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

นางฐิติมนกาญจน์ ฑีฆกุล

หน.งานโภชนศาสตร์

น.ส.ศิริรัตน์ ศักดิ์สิงห์

โภชนาการ

นางประจักษ์ พาราสิงห์

พนักงานบริการ

นางอรนุช เชื่องดี

พนักงานประกอบอาหาร

น.ส.ศิริพร ศักดิ์สิงห์

พนักงานประกอบอาหาร

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @