โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
 

    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Integrity&Transparency Assessment : ITA

ประจำปีงบประมาณ 2564

EB 1 เรื่อง การกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      ข้อที่ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.1 ประกาศมาตรการ การเผยแพร่ข้อมูลฯโรงพยาบาลสิรินธร

1.1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเวปไซด์ของหน่วยงาน

1.2 คำสั่ง มาตรการ กลไกหรือระบบการดำเนินการการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซด์ของหน่วยงาน

1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์ของโรงพยาบาลสิรินธร

1.4 บันทึกข้อความรายงานผลการติดตามการดำเนินงานฯ

1.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 2 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

      ข้อที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

           1.1  ข้อมูลของผู้บริหารหน่วยงาน

           1.2  นโยบายผู้บริหาร

           1.3  โครงสร้างหน่วยงาน

           1.4  หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมาย

                พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2559

                หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง

           1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

           1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในปี 2564

           1.7 ข้อมูลการติดต่อสื่อสารของโรงพยาบาลสิรินธร

           1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

           1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

           1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

           1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

           1.12 ประมวลกฎหมายจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

           1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2560

           1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน

           1.15 จรรยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

      ข้อที่ 2 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลสิรินธร

      ข้อที่ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

      ข้อที่ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

      ข้อที่ 5 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

      ข้อที่ 6 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      ข้อที่ 7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

      ข้อที่ 8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      ข้อที่ 9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

           9.1  การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

           9.2  แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

           9.3  ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

           9.4  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

           9.5  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)

      ข้อที่ 10  คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

      ข้อที่ 11  คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (Updating)

       แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 3 เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

      ข้อที่ 1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      ข้อที่ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ (1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด (3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และ (4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เอกสารแนบ

      ข้อที่ 3  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 4 เรื่อง มาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      ข้อที่ 1  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

          1.1  บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          1.2  หนังสือจัดสรรงบประมาณ

          1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                 แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564

                 ประกาศเผยแพร่แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564

                 แผนงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2564

                 ประกาศเผยแพร่แผนงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2564

          1.4  คำสั่งมอบหมายการปิด – ปลด ประกาศเกี่ยวกับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

          1.5  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      ข้อที่ 2  รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด(งบลงทุน ทุกไตรมาสและงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)

          2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                 ผลดำเนินงานงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2564

          2.3 บันทึกเผยแพร่ผล

          2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      ข้อที่ 3  การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

          3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ ฯลฯ และการควบคุม กำกับ สอบทาน (ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท) - เอกสารแนบ -

3.1.1 บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3.1.2 แนวทางการตรวจสอบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน(รพ.สิรินธร)

3.1.3 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ(วงเงินเกิน 1 แสน)

3.1.4 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ(วงเงินไม่เกิน 1 แสน)

          3.2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

          3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีการนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวัน ที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูล ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุแนบกับชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย โดยแสดงในทุกไตรมาส ๆ ละ 2 ชุด (ที่ไม่ซ้ำกัน)

ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ตค. 2563

ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย พย. 2563

ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ธค. 2563

          3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 5 เรื่อง การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      ข้อที่ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการ ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      ข้อที่ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค. ถึง ธ.ค. ดังนี้

          ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 ตค. 2563

          ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 พย. 2563

          ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 ธค. 2563

      ข้อที่ 2.1 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค. ถึง มี.ค. ดังนี้

          ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564

      ข้อที่ 2.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. ถึง มิ.ย. ดังนี้

          ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564 -มิถุนายน 2564

      ข้อที่ 2.3 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค. ถึง ก.ย. ดังนี้

          ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564

      ข้อที่ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 6 เรื่อง การจัดทำแผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลผนโครงการ

      ข้อที่ 1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      ข้อที่ 2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      ข้อที่ 3 . แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

      ข้อที่ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

      ข้อที่ 2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (เป็นเอกสารแนบข้อ 1.))

      ข้อที่ 3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ตามข้อ 2. (องค์ประกอบตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.4)

      ข้อที่ 4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      ข้อที่ 5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
และรอบปีงบประมาณปัจจุบัน

      ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ

รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน 2563 -กันยายน 2563)

      ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ

รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 -มีนาคม 2564)

EB 9 แสดงหลักฐานจากเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ที่แสดงการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบันมีรายละเอียดดังนี้

      ข้อที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

EB 10 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน และปรากฏการขอ อนุญาตนำเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน

      ข้อที่ 1  

EB 11 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ หน่วยงาน(ที่ผ่านมา) และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      ข้อที่ 1  

EB 12 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน

      ข้อที่ 1  

EB 13

      ข้อที่ 1  

EB 14

      ข้อที่ 1  

EB 15

      ข้อที่ 1  

EB 16

      ข้อที่ 1  

EB 17

      ข้อที่ 1  

EB 18

      ข้อที่ 1  

EB 19

      ข้อที่ 1  

EB 20

      ข้อที่ 1  

EB 21

      ข้อที่ 1  

EB 22

      ข้อที่ 1  

EB 23

      ข้อที่ 1  

EB 24

      ข้อที่ 1  

 

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @